Razem przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Razem przeciwko ubóstwu i wykluczeniu PEP TPBA 2021
Refleksje z polskich edycji spotkań „People Experiencing Poverty”, których organizatorem w latach 2018 – 2020 było Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga. Spotkania i warsztaty przygotowują polską delegację osób doświadczających ubóstwa na coroczne Europejskie Spotkania w Brukseli takich osób z państw członkowskich. W publikacji są opinie ekspertów i osób doświadczających ubóstwa na różne tematy w tym dostęp do opieki zdrowotnej, pomoc społeczna w pandemii, sprawiedliwość ekologiczna czy Karta Praw Osób w Kryzysie Bezdomności.

Stanowisko EAPN w sprawie odpowiedniego dochodu – skrót

Dochód minimalny skrót stanowiska EAPN 2020 – podsumowanie publikacji EAPN dotyczącej dochodu minimalnego: „Najważniejszym postulatem EAPN w tym zakresie jest dopilnowanie, by unijna dyrektywa ramowa w sprawie dochodu minimalnego przełożyła powszechne, dożywotnie prawo od odpowiedniego dochodu na prawnie wiążące zobowiązanie. W świetle skutków pandemii COVID-19 potrzeba zapewnienia powszechnego prawa do dochodu minimalnego staje się jeszcze bardziej nagląca. Kluczowymi postulatami zorganizowanego w 2019 r. Europejskiego Spotkania Osób Dotkniętych Ubóstwem było opracowanie systemów dochodu minimalnego charakteryzujących się adekwatnością i dostępnością. Ponadto państwa członkowskie i instytucje unijne wzywa się do podjęcia działań ukierunkowanych na realizację istotnych w tym kontekście praw człowieka i praw socjalnych”

Krótki raport z 18. spotkania osób doświadczających ubóstwa

Hasło przewodnie 18. Europejskiego Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa (ang. Meeting of People Experiencing Poverty, PEP Meeting) brzmiało: The Time is Now („Nadszedł już czas”). Wydarzenie odbyło się w dniach 18-19 listopada 2019 r. w Crowne Plaza Hotel w Brukseli. Zorganizowane zostało przez Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i Funduszu EAPN oraz wsparciu politycznym fińskiej prezydencji w Radzie Europejskiej. Krótki raport z 18. spotkań osób doświadczających ubóstwa

Wkład EAPN w konsultacje KE dotyczące planu działania w zakresie wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych

Publikujemy polskie tłumaczenie Wkład EAPN w konsultacje KE dotyczące planu działania w zakresie wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych.
We wstępie czytamy: „EAPN z zadowoleniem odniosło się do przyjęcia europejskiego filaru praw socjalnych, międzyinstytucjonalnej proklamacji dokumentu w listopadzie 2017 r., jak również działań nowej Komisji Europejskiej, mających na celu zapewnienie realnego wpływu filaru na prawa socjalne. 14 stycznia 2020 r. Komisja przyjęła komunikat1, w którym ogłosiła rozpoczęcie rocznych konsultacji społecznych, mających stanowić podstawę do opracowania konkretnego planu działania na rok 2021, zarówno na szczeblu unijnym, jak i dla poszczególnych państw członkowskich. Jednak rok 2020 to również rok pandemii COVID-19, która wywiera niszczycielski wpływ zarówno na Europę, jak i na cały świat. 5 maja potwierdzono 3,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a liczba zgonów sięgnęła 250 00022. Epidemia niesie za sobą skutki społeczne i gospodarcze, wykraczające swoim zasięgiem poza ramy opieki zdrowotnej i społecznej. W największym stopniu odczuwają je osoby ubogie i szczególnie narażone. Pandemia przyczynia się bowiem do wzrostu nierówności i stanowi zagrożenie dla praw socjalnych.”

Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć?

„Pieniędzy nie brakuje nam od czasu do czasu. Problem polega na tym, że tak wygląda całe nasze życie i w dodatku w takich warunkach dorastają nasze dzieci”.
„Cały czas czujesz na sobie upokarzające spojrzenia. Nikt nie traktuje cię jak
człowieka”

Nowy przewodnik EAPN na temat ubóstwa: Czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć?
 

Ubóstwo i przemoc ze względu na płeć w Europie

Przemoc ze względu na płeć jest jak cicha choroba. Jej ofiarami padają kobiety i dziewczęta w każdym wieku, szczególnie te zmagające się z ubóstwem i trudną sytuacją społeczną. W niniejszej publikacji analizujemy
kontekst, rodzaje i cechy tego zjawiska – poważnego naruszenia praw człowieka – które wywiera znaczący wpływ społeczny i gospodarczy na Europę. Ubóstwo i przemoc ze względu na płeć w Europie

Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z Polski

Rzecznictwo praw społecznych. Przykłady z polski
Prezentacja przedstawiona na szkoleniu “Instruments for advocacy and litigation on Housing Rights: how to move forward in the Polish context” Human Rights Watch, które odbyło się 11 grudnia 2019 r. Przedstawia działania organizacji pozarządowych w Polsce na rzecz ratyfikowania Zrewidowanej Karty Społecznej, protokołów skargowych do różnych aktów prawa międzynarodowego, a także składania niezależnych raportów w procesie monitorowania realizacji aktów prawa międzynarodowego.

Zmiana, nadzieja i sprawiedliwość. Podejście do ubóstwa oparte na prawach

Podręcznik EAPN przedstawiający teoretyczne i praktyczne aspekty podejścia do przeciwdziałania ubóstwu opartego na prawach człowieka. Tłumaczenie na język polski z uwzględnieniem niektórych polskich inicjatyw organizacji EAPN Polska.
Podręcznik