EAPN Polska postuluje ratyfikowanie przez Polskę protokołów skargowych – odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska przyjęło uchwałę w sprawie postulatu ratyfikowania przez Polskę protokołów skargowych do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji ONZ o prawach dziecka, Europejskiej Karty Społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada negatywnie: Uchwała z postulatem ratyfikacji protokołów skargowych i odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oddajmy głos obywatelom – Wytyczne dla decydentów na szczeblu krajowym i europejskim

Opinie i rozwiązania pochodzące bezpośrednio od osób z własnym doświadczeniem ubóstwa są kluczowe. Regularny dialog i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jest konieczne nie tylko w celu znalezienia rozwiązań programowych, ale również do tego, by rządy realizowały swoją politykę zgodnie z mandatem społecznym i były z tego rozliczane. W tym celu EAPN przygotowała przewodnik: Oddajmy głos obywatelom – wytyczne uczestnictwa interesariuszy.

Parlement Europejski w sprawie inwestycji w dzieci

EAPN Polska postulowała w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii Europa 2020, aby zrewidować osiągnięty już cel tej strategii (w 2014 r. przekroczenie o 600 tys.) i dodać cele uszczegóławiające, w tym ograniczenie ubóstwa dzieci o połowę. Rząd nie przystał na nasze propozycje. Obecnie Parlament Europejski występuje do Komisji w tej sprawie.