Zbiorowa akcja przed Komisją Europejską

Ze sprawozdania naszych przedstawicieli na 15. Spotkaniach Osób Doświadczających Ubóstwa w Brukseli: „Poza udziałem w samych warsztatach, uczestniczyliśmy także w zbiorowej akcji przed Komisją Europejską, służącej zwróceniu uwagi na sytuację osób doświadczających ubóstwa w krajach członkowskich UE. Towarzyszyło temu wspólne odśpiewanie piosenki Bob’a Dylan’a Blowin’ in the wind wraz z przekazaniem naszych postulatów Marianne Thyssen (Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility)”. Więcej informacji o wydarzeniu jest tutaj.

Rekomendacja ONZ dla Polski w zakresie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ (KPGSiK) wydał rekomendacje dotyczące sytuacji panującej w Polsce. Dokument ten dotyka takich kwestii jak prawo do pracy, prawo do pomocy społecznej, wolność związkowa czy prawo do mieszkania. Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) aktywnie włączył się do tego procesu przedstawiając stanowisko w tej sprawie organowi ONZ w marcu 2016 r.

Specjalna Sprawozdawczyni NZ ds. prawa do żywności po wizycie w Polsce

Pani Hilal Elver, Specjalna Sprawozdawczyni NZ ds. prawa do żywności, wydała oświadczenie po wizycie w Polsce 18-25.04.2016. Polecamy w szczególności wnioski, P. Elver zachęca Polskę m.in. do ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz, zgodnie z sugestią Rzecznika Praw Dziecka, ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka. Ratyfikacja Protokołów Fakultatywnych umożliwiłaby dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej grupom, osobom i dzieciom, pozwalając im na wnoszenie spraw do Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz do Komitetu Praw Dziecka.

Opinia EAPN Polska o projekcie Krajowego Programu Reform

Wkrótce rząd przyjmie kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform na lata 2016/2017. Polski Komitet EAPN w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii Europa 2020 przedstawił opinię o projekcie tego dokumentu.