Specjalna Sprawozdawczyni NZ ds. prawa do żywności po wizycie w Polsce

Pani Hilal Elver, Specjalna Sprawozdawczyni NZ ds. prawa do żywności, wydała oświadczenie po wizycie w Polsce 18-25.04.2016. Polecamy w szczególności wnioski, P. Elver zachęca Polskę m.in. do ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz, zgodnie z sugestią Rzecznika Praw Dziecka, ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka. Ratyfikacja Protokołów Fakultatywnych umożliwiłaby dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej grupom, osobom i dzieciom, pozwalając im na wnoszenie spraw do Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz do Komitetu Praw Dziecka.

Opinia EAPN Polska o projekcie Krajowego Programu Reform

Wkrótce rząd przyjmie kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform na lata 2016/2017. Polski Komitet EAPN w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii Europa 2020 przedstawił opinię o projekcie tego dokumentu.

Opinia EAPN Polska o Sprawozdaniu krajowym Komisji Europejskiej

Polski Komitet EAPN o dokumencie Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe – Polska 2016″. Jest on podstawą do wydania przez Komisję zaleceń dla Polski w ramach semestru europejskiego. Polski rząd odnosi się również do tego dokumentu w Krajowym Programie Reform, do którego opinię wkrótce również opublikujemy. Ze sprawozdaniem można zapoznać się tutaj: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_poland_pl.pdf

EAPN Polska w sprawie realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

EAPN Polska zajmuje stanowisko w sprawie realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w Polsce: stanowisko w sprawie MPPGSiK.

EAPN Polska postuluje ratyfikowanie przez Polskę protokołów skargowych – odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska przyjęło uchwałę w sprawie postulatu ratyfikowania przez Polskę protokołów skargowych do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji ONZ o prawach dziecka, Europejskiej Karty Społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada negatywnie: Uchwała z postulatem ratyfikacji protokołów skargowych i odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.