Oddajmy głos obywatelom – Wytyczne dla decydentów na szczeblu krajowym i europejskim

Opinie i rozwiązania pochodzące bezpośrednio od osób z własnym doświadczeniem ubóstwa są kluczowe. Regularny dialog i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jest konieczne nie tylko w celu znalezienia rozwiązań programowych, ale również do tego, by rządy realizowały swoją politykę zgodnie z mandatem społecznym i były z tego rozliczane. W tym celu EAPN przygotowała przewodnik: Oddajmy głos obywatelom – wytyczne uczestnictwa interesariuszy.

Parlement Europejski w sprawie inwestycji w dzieci

EAPN Polska postulowała w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii Europa 2020, aby zrewidować osiągnięty już cel tej strategii (w 2014 r. przekroczenie o 600 tys.) i dodać cele uszczegóławiające, w tym ograniczenie ubóstwa dzieci o połowę. Rząd nie przystał na nasze propozycje. Obecnie Parlament Europejski występuje do Komisji w tej sprawie.