Rekomendacja ONZ dla Polski w zakresie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ (KPGSiK) wydał rekomendacje dotyczące sytuacji panującej w Polsce. Dokument ten dotyka takich kwestii jak prawo do pracy, prawo do pomocy społecznej, wolność związkowa czy prawo do mieszkania. Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) aktywnie włączył się do tego procesu przedstawiając stanowisko w tej sprawie organowi ONZ w marcu 2016 r.

Specjalna Sprawozdawczyni NZ ds. prawa do żywności po wizycie w Polsce

Pani Hilal Elver, Specjalna Sprawozdawczyni NZ ds. prawa do żywności, wydała oświadczenie po wizycie w Polsce 18-25.04.2016. Polecamy w szczególności wnioski, P. Elver zachęca Polskę m.in. do ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz, zgodnie z sugestią Rzecznika Praw Dziecka, ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka. Ratyfikacja Protokołów Fakultatywnych umożliwiłaby dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej grupom, osobom i dzieciom, pozwalając im na wnoszenie spraw do Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz do Komitetu Praw Dziecka.

Opinia EAPN Polska o projekcie Krajowego Programu Reform

Wkrótce rząd przyjmie kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform na lata 2016/2017. Polski Komitet EAPN w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii Europa 2020 przedstawił opinię o projekcie tego dokumentu.

Opinia EAPN Polska o Sprawozdaniu krajowym Komisji Europejskiej

Polski Komitet EAPN o dokumencie Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe – Polska 2016″. Jest on podstawą do wydania przez Komisję zaleceń dla Polski w ramach semestru europejskiego. Polski rząd odnosi się również do tego dokumentu w Krajowym Programie Reform, do którego opinię wkrótce również opublikujemy. Ze sprawozdaniem można zapoznać się tutaj: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_poland_pl.pdf