Regulamin

Regulamin Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu

I. NAZWA, SIEDZIBA I CEL KOMITETU

§ 1

 1. Komitet organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu nosi nazwę Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Komitet może również używać‡ nazwy Polski Komitet EAPN
 2. Komitet ma charakter non profit.

§2

Komitet działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS z siedzibą w Warszawie.

§3

Komitet działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§4

Celem Komitetu jest tworzenie odpowiedniej formy organizacyjnej, integrującej i wzmacniającej współdziałanie organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

§5

Cele, o których mowa w §4, Komitet realizuje poprzez:

 1. Kształtowanie wspólnej europejskiej polityki społecznej, w tym polityki władz państwowych w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 2. Monitorowanie i recenzowanie procesów związanych z realizacją zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym wdrażania przez władze publiczne Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski oraz Krajowych Planów Działań na Rzecz Integracji Społecznej
 3. Współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji i zatrudnienia
 4. Gromadzenie i organizowanie podmiotów działających na polu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza przez tworzenie lokalnych, regionalnych i międzynarodowych sieci współdziałania organizacji społecznych i samorządowych
 5. Inicjowanie badań naukowych oraz programów działań mających na celu osiągnięcie awansu socjalnego przez osoby zagrożone lub dotknięte marginalizacją
 6. Opracowywanie raportów, analiz, ekspertyz, a także projektów aktów prawnych w zakresie ograniczania bezrobocia, bezdomności, biedy oraz ujemnych następstw tych zjawisk
 7. Wymianę doświadczeń oraz zdobytej wiedzy na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie seminariów, spotkań oraz konferencji, w tym o charakterze międzynarodowym.

II. CZŁONKOWIE KOMITETU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami Komitetu są organizacje działające na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, które zadeklarowały udział w Komitecie i zostały do niego przyjęte.
 2. Deklaracje o przystąpieniu do Komitetu władze organizacji, o których mowa w ust.1 mogą złożyć‡ na zjeździe założycielskim lub w terminie późniejszym.

§ 7

 1. Członkowie Komitetu, reprezentowani przez swych przedstawicieli mają prawo do:
  1. udziału we władzach Komitetu i jego organów
  2. zgłaszania organom Komitetu inicjatyw i wniosków w sprawie podjęcia działań na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym
  3. bieżących informacji o działalności Komitetu
  4. czynnego udziału w pracach Komitetu i jego organów
 2. Członkowie Komitetu są zobowiązani do:
  1. działania zgodnego z niniejszym statutem
  2. czynnego udziału w realizacji zadań Komitetu i jego organów
  3. udzielania pomocy Komitetowi w osiągnięciu celów statutowych

§ 8

Członkowstwo w Komitecie ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia z Komitetu
 2. likwidacji lub rozwiązania jednostki będącej członkiem Komitetu
 3. podjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Komitetu uchwały o nierealizowaniu przez członka celów Komitetu.

III. ORGANY KOMITETU

§ 9

Organami Komitetu są:

 1. Zgromadzenie Ogólne
 2. Rada Wykonawcza.

§10

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Komitetu każda organizacja ma jeden głos. Prawo głosu wykonują członkowie organów zarządzających organizacji lub osoby upoważnione na  piśmie przez organ zarządzający organizacji.

§ 11

Sesje Zgromadzenia Ogólnego Komitetu są jawne.

§ 12

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Komitetu należy w szczególności:
  1. wyrażanie wspólnego stanowiska wobec władzy ustawodawczej oraz administracji państwowej i samorządowej w sprawie działania na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym a także rozwiązywania ich problemów,
  2. formułowanie ocen i opinii w sprawach związanych z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi osób wykluczonych społecznie,
  3. ustalanie programów działania Komitetu i jego organów,
  4. wybór członków Rady Wykonawczej,
  5. ocena działalności Rady Wykonawczej,
  6. uchwalanie aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Komitetu i jego organów, w tym regulaminu,
  7. decydowanie o rozwiązaniu Komitetu,
  8. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków nie realizujących celów statutowych.
  9. W przypadku negatywnej oceny działalności Rady Wykonawczej, Zgromadzenie Ogólne może odwołać‡, a w przypadku nie udzielenia mu absolutorium odwołuje Radę większością 2/3 głosów

§ 13

 1. Zgromadzenie Ogólne Komitetu zwoływane jest przez Radę Wykonawczą co najmniej raz w roku. O terminie i porządku obrad członkowie informowani są na co najmniej dwa tygodnie przed jego odbyciem.
 2. Rada Wykonawcza, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 ogółu przedstawicieli do Komitetu zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne.

§ 14

Zgromadzenie Ogólne może powoływać‡ Komisje stałe lub doraźne.

§ 15

 1. W skład Rady Wykonawczej wchodzi od 6 do 12 osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród przedstawicieli organizacji uczestniczących w Komitecie.
 2. Rada Wykonawcza spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.

§ 16

 1. Kadencja Rady Wykonawczej wynosi 4 lata.
 2. Rada Wykonawcza spotyka się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący.

§ 17

Do zakresu działania Rady należy:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Komitetu,
 3. zwoływanie Zgromadzeń Ogólnych,
 4. przyjmowanie członków Komitetu
 5. opracowywanie planów i programów działania oraz przedstawianie ich członkom Komitetu do zatwierdzenia,
 6. reprezentowanie Komitetu na zewnątrz
 7. wykonywanie innych zadań określonych w statucie

§ 18

 1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają większością głosów, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 i § 19. Uchwały Rady Wykonawczej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu organu
 2. Jeśli biorący udział w Zgromadzeniu Ogólnym, Radzie Wykonawczej nie postanowią inaczej uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 19

O przyjęciu, zmianach i uzupełnieniu niniejszego statutu/regulaminu, a także rozwiązaniu Komitetu rozstrzyga Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów swego statutowego składu.