Informacje o EAPN

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet jest niezarejestrowany i działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. W jego skład oprócz WRZOS wchodzą takie organizacje jak: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Stowarzyszenie MONAR, Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, jak i mniejsze organizacje działające na poziomie lokalnym i regionalnym, jak Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka”, Stowarzyszenie Nadzieja, Centrum Projektów Obywatelskich. Łącznie do Polskiego Komitetu należy 37 organizacji (stan na koniec 2014 r.).

Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. EAPN Polska nawiązuje współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji i zatrudnienia. Stawia sobie również za zadanie gromadzenie i organizowanie podmiotów działających na polu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza przez tworzenie lokalnych, regionalnych i międzynarodowych sieci współdziałania organizacji społecznych i samorządowych.

Działania Polskiego Komitetu EAPN to m.in. monitoring polskiej i europejskiej polityki społecznej; organizacja spotkań, debat, konferencji, seminariów dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego; przygotowywanie biuletynów, ekspertyz i tłumaczeń tekstów dotyczących problematyki integracji społecznej; organizacja i uczestnictwo w Europejskich Spotkaniach Osób Dotkniętych Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym; uczestnictwo w obchodach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Polski Komitet EAPN działa na podstawie Regulaminu, który został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne EAPN. Organem powołanym do zarządzania jest dziewięcioosobowa Rada Wykonawcza. Rada Wykonawcza spotyka się raz na 2 miesiące i zajmuje się bieżącymi działaniami EAPN.

Polski Komitet EAPN jest członkiem European Anti-Poverty Network – EAPN (Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu) z siedzibą w Brukseli. EAPN został utworzony w 1990 roku i składa się z przedstawicieli krajowych sieci organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (obecnie 25 sieci narodowych) oraz europejskich organizacji działających w tym obszarze (obecnie 28 sieci należy do EAPN).
EAPN posiada 5-osobowy Zarząd i Biuro w Brukseli.

Organami EAPN są:
1. Zgromadzenie Ogólne (raz w roku). Obecni przedstawiciele sieci krajowych i organizacji europejskich.
2. Komitet Wykonawczy (w skład wchodzi po 1 przedstawicielu sieci narodowych i 1 każdej sieci europejskiej). Spotyka się około 3 razy w roku.

W EAPN Europa działa jedna grupa robocza, której członkowie zgłaszani przez sieci narodowe i wybierani przez Komitet Wykonawczy EAPN: Grupa ds. Strategii Integracji Społecznej UE (EU Inclusion Strategies Group).

Głównym celem EAPN jest promowanie europejskich inicjatyw mających na celu zmniejszenie ubóstwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi z różnych krajów europejskich.

Inne cele to:
• wsparcie ludzi oraz społeczności dotkniętych biedą i wykluczeniem społecznym w dochodzeniu ich praw oraz przezwyciężaniu izolacji społecznej
• przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na szczeblu instytucji Unii Europejskiej
• promowanie skutecznych działań przeciwko ubóstwu
• lobbing na rzecz i jednocześnie z udziałem osób i grup dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
• stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy NGO z różnych krajów europejskich, a także budowanie europejskiego sojuszu w ramach III sektora
• współtworzenie strategii, planów rozwoju oraz monitorowanie ich realizacji
• stymulowanie oraz ocena działań rządów narodowych w sferze polityki społecznej

Działania:
• publikacje, opracowania, prezentacje, raporty
• grupy zadaniowe i międzynarodowe seminaria, konferencje i warsztaty.
• forum wymiany informacji dotyczących narodowych polityk dotyczących włączenia społecznego.
• wspomaganie współpracy pomiędzy swoimi członkami i łączenie odpowiednich organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej
• szkolenia dla swoich członków z zakresu tworzenia sieci i polityki europejskiej
• organizowanie co roku zlotów osób doświadczonych Ubóstwem (PEP Meeting of People Experienced Poverty), w którym uczestniczą delegacje z różnych krajów (ok. 200 osób).